medycyna pracy

Okresowe badania lekarskie – co ile trzeba je robić?

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest przestrzeganie regularności wykonywania badań lekarskich u swoich pracowników. Brak takich badań może mieć poważne w skutkach konsekwencje. Co ile należy powtarzać badania lekarskie?

Jak często należy powtarzać badania lekarskie u pracowników?

Przed podjęciem pracy każdy pracownik kierowany jest na obowiązkowe badania wstępne. Lekarz medycyny pracy orzeka, czy pracownik jest zdolny do wykonywania określonych czynności opisanych w obowiązkach stanowiska pracy. Jeśli nie ma przeciwwskazań — wystawia pracownikowi odpowiednie zaświadczenie. Dodatkowo badania muszą być powtarzane w określonych odstępach czasowych.

Częstotliwość odnawiania badań lekarskich jest zależna od stanu zdrowia, stanowiska, na jakim  zatrudniony jest pracownik oraz jego wieku. Zazwyczaj jest ona określana indywidualnie przez lekarza. W przypadku pracy administracyjno — biurowej, podczas wykonywania której mniej jest zagrożeń, badania wykonuje się z reguły co dwa, cztery lata. Pracownicy fizyczni muszą powtarzać je średnio co dwa lata. Okresowe badania lekarskie w Jarocinie czy innych miastach wykonuje się także częściej u osób, które ukończyły 50 rok życia.

Badania lekarskie pracownika — na czym polegają?

Dokładny zakres zlecanych badań jest uzależniony od wykonywanej pracy i zagrożeń z nią związanych. Podstawa jest zbadanie wzroku, słuchu i ogólnego stanu zdrowia. Lekarz najczęściej zleca badanie krwi i na jego podstawie stwierdza, czy nie ma żadnych odchyleń od normy. W przypadku pracowników fizycznych wymagana jest często spirometria i RTG klatki piersiowej, co pozwala określić wydolność pracownika.

Za regularne wykonywanie badań lekarskich odpowiedzialny jest pracodawca. To on ma obowiązek zlecać wykonanie badań i pilnować dostarczenia przez pracownika odpowiednich dokumentów. Pracodawca musi również pokryć koszty badania. Brak aktualnego zaświadczenia lekarskiego może skutkować nałożeniem na pracodawcę dużej kary finansowej.