okresowa kontrola instalacji gazowej

Jak wygląda kontrola okresowa instalacji gazowej?

Kontrola okresowa instalacji gazowej jest niezwykle istotnym procesem, mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania systemu gazowego w naszych domach czy miejscach pracy. W Polsce obowiązują restrykcyjne przepisy dotyczące tego typu kontroli, które pomagają wyeliminować zagrożenia związane z niewłaściwą eksploatacją instalacji gazowych. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć, jak przebiega kontrola okresowa instalacji gazowej oraz jakie są jej etapy i wymagania.

Harmonogram kontroli okresowych

W Polsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda instalacja gazowa powinna być badana przez uprawnionego kontrolera co najmniej raz na 2 lata. Natomiast dla instalacji gazowych o mocy powyżej 100 kW kontrola powinna odbywać się częściej, tj. co rok. W przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych kontrolę okresową należy przeprowadzić co 5 lat, a dla pozostałych budynków co 2 lata. Jeśli we wcześniejszych kontrolach zostały stwierdzone nieprawidłowości, okres między kolejnymi badaniami może zostać skrócony.

Przebieg kontroli

Kontrola okresowa instalacji gazowej w Górze Kalwarii obejmuje szereg czynności, które mają na celu sprawdzenie jej stanu technicznego oraz prawidłowego działania. Kontroler przeprowadza wizualne oceny stanu instalacji, kontroluje szczelność rur i połączeń oraz dokonuje pomiarów wartości emisji spalin. Ponadto sprawdza, czy urządzenia i systemy grzewcze są prawidłowo eksploatowane oraz czy spełniają wymogi krajowych norm bezpieczeństwa. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości kontroler może zalecić ich natychmiastowe usunięcie lub zakazać dalszej eksploatacji instalacji.

Obowiązki właściciela instalacji gazowej

Właściciel instalacji gazowej zobowiązany jest do przestrzegania obowiązkowych terminów kontroli okresowej oraz do zapewnienia możliwości przeprowadzenia badania przez uprawnionego kontrolera. Wykonanie kontroli okresowej powinno być odpowiednio udokumentowane, a otrzymany protokół powinien być przechowywany przez okres co najmniej pięciu lat. Ponadto, właściciel ma obowiązek zgłosić wszelkie wykryte nieprawidłowości do odpowiednich organów, takich jak Zakład Energetyczny czy Inspektorat Uzbrojenia Podziemnego.