notariusz

Jakie usługi świadczy kancelaria notariusza?

Notariusze to funkcjonariusze publiczni, którzy pełnią niezwykle istotną rolę w życiu prawnym każdego człowieka. W Polsce, notariusze są odpowiedzialni za dokonywanie różnego rodzaju czynności prawnych, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa prawnego stron i uczestników życia gospodarczego. W poniższym artykule przybliżamy główne zadania notariusza, jakie może wykonać na rzecz swoich klientów.

Sporządzanie aktów notarialnych

Jednym z głównych zadań notariusza jest sporządzanie aktów notarialnych. Akty te mają szczególną moc prawną, gdyż są traktowane jako dowody o wysokiej randze. Do sporządzania aktów notarialnych należy m.in.: sporządzanie umów sprzedaży, darowizn, umów spółek, testamentów czy też umów o ustanowienie hipoteki na nieruchomościach. Notariusz dba o to, aby wszystkie elementy aktu były zgodne z prawem i wolą stron oraz, aby strony zostały należycie poinformowane o skutkach prawnych zawieranej umowy.

Poświadczenia i protokoły

Kolejnym ważnym zadaniem kancelarii notariusza w Krakowie jest dokonywanie poświadczeń. Poświadczenie polega na stwierdzeniu czy dane zdarzenie nastąpiło lub nie, czy dana osoba istnieje lub nie, czy dany dokument jest oryginalny lub nie. Notariusz może również sporządzać protokoły, które mają na celu odnotowanie przebiegu określonej czynności prawnej. Poświadczenia i protokoły są często wykorzystywane w celu udokumentowania ważnych zdarzeń, jak np. poświadczenie dziedziczenia, doręczanie oświadczeń czy też spisywanie protokołów z walnych zgromadzeń spółek.

Obsługa weksli, czeków i przechowywanie dokumentów

Notariusze mogą również zajmować się sporządzaniem protestów weksli i czeków, co ma na celu zabezpieczenie interesów ich wystawców oraz beneficjentów. Protest jest formalnym dokumentem potwierdzającym niewypłacalność dłużnika lub odmowę przez banki realizacji świadczenia wynikającego z weksla lub czeku.

W ramach swojej działalności, notariusz może również przyjmować na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe. Przechowywanie takich przedmiotów u notariusza zapewnia bezpieczeństwo oraz możliwość szybkiego dostępu w razie potrzeby.